Acústica arquitectònica

DISSENY ACÚSTIC VEU I MÚSICA

arq
– Estudi de les condicions inicials del recinte: Mitjançant mesures “in situ” dels paràmetres acústics o mitjançant simulació amb programa informàtic.
– Avaluació dels resultats obtinguts
– Proposta de nous tractaments
– Simulació de les condicions acústiques amb les noves propostes
– Avaluació dels resultats obtinguts i objectius acústics assolits

DISSENY ESTUDI DE GRAVACIÓ

studio
Per a realitzar un estudi de gravació és de vital importància el disseny de les solucions constructives per tal d’assolir uns nivells d’aïllament acústic elevats per tal d’evitar la transmissió sonora entre sales i entre veïns i l’exterior. A part de l’aïllament acústic s’ha de tenir en compte el tractament acústic de les sales de gravació i de control per obtenir unes qualitats acústiques òptimes, evitant problemes típics com modes propis i coloracions sonores.

Algunes de les coses que marquen un estudi de gravació professional són:
– La capacitat de treballar en les hores desitjades per a la seva utilització (en molts casos les 24 hores del dia) sense molestar o ser molestat per res ni ningú.
– L’estudi ha de ser capaç de gravar músics amb una qualitat més que bona, condicionada per l’acústica de la sala.
– L’estudi ha d’inspirar confiança en tot el personal involucrat en qualsevol gravació.
– La qualitat assolible de gravació no hauria d’estar limitada per l’inadequat disseny o instal·lació de l’estudi.
– L’estudi sempre ha de proporcionar un subministrament adequat d’aire net i fresc, a una temperatura i humitat controlada, sense interferir a la gravació.

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

prediccio2  audi1

Càlcul de l’aïllament acústic (soroll aeri i impacte) tenint en compte o no les transmissions indirectes introduïdes pels elements constructius adjacents.
Diposem de software de simulació calibrat amb mesures i casuístiques anteriors per poder aportar els càlculs amb afinitat.