Auditoria Acústica

Quan es vol crear una nova activitat es demanarà el cumpliment de la part acústica de la llicència d’activitat segons la classificació d’aquesta.
Des d’un punt de vista acústic, les activitats es classifiquen en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte. Segons aquesta classificació dependrà de quin ha de ser l’aïllament acústic mínim exigible.
Destacar també que segons l’horari en què es desenvolupi l’activitat (diürn/nocturn) els aïllaments seran més exigents.

Per això en molts casos serà necessaria una mesura inicial d’aïllament acústic i un projecte de millora de l’aïllament acústic per tal de garantir el cumpliment de la normativa vigent.