Auditoria Acústica

OBTENCIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITAT

Quan es vol crear una nova activitat es demanarà el cumpliment de la part acústica de la llicència d’activitat segons la classificació d’aquesta.
Des d’un punt de vista acústic, les activitats es classifiquen en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte. Segons aquesta classificació dependrà de quin ha de ser l’aïllament acústic mínim exigible.
Destacar també que segons l’horari en què es desenvolupi l’activitat (diürn/nocturn) els aïllaments seran més exigents.

Per això en molts casos serà necessaria una mesura inicial d’aïllament acústic i un projecte de millora de l’aïllament acústic per tal de garantir el cumpliment de la normativa vigent.

COMPLIMENT DEL CTE DB-HR

Des de l’aprovació de la part de la protecció davant del soroll del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB-HR) els edificis tant públics com privats han d’estar dissenyats correctament des del punt de vista acústic, per tal de millorar el comfort acústic que hi havia degut al buit existent amb l’anterior normativa acústica (NBE CA-88). El CTE DB-HR te com objectiu establir regles i procediments que permetin cumplir les exigències bàsiques de protecció davant del soroll.

Alfa Acústica ens encarreguem conjuntament amb el despatx d’arquitectura de la comprovació i del disseny, en el cas que fora necessari, de les solucions constructives per tal de cumplir el CTE DB-HR en els següents punts:

– Aïllament acústic al soroll aeri
– Aïllament acústic al soroll d’impacteEnvia
– Temps de reverberació
– Soroll i vibracions de les instal·lacions

SEGURETAT I SALUT

CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL EN RELACIÓ AMB ELS NIVELLS DE SOROLL

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors i treballadores hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball. És obligació de l’empresari o empresària adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim.

A Alfa Acústica fem mesures de soroll per detectar els nivells exposats dels treballadors i solucions acústiques òptimes per a cada cas.

TEMPS DE REVERBERACIÓ I ALTRES...

ma

Per poder avaluar la qualitat acústica d’un recinte (teatres, auditoris, biblioteques, aules, menjadors, gimnasos…) s’ha de realitzar una mesura dels paràmetres acústics com: Temps de reverberació, Definició, Claredat, STI, …

A partir d’aquests paràmetres es pot realitzar un projecte de condicionament acústic per tal de millorar les qualitats acústiques i obtenir un confort considerable a l’interior del recinte.