Mesuraments acústics

IMIISSIÓ INTERIOR / EXTERIOR

mesuresAcustiques01

Si existeix un soroll que genera una molèstia en un receptor s’haurà de comprovar mitjançant una mesura acústica si el nivell de pressió sonora generada està dins dels límits marcats per la normativa vigent en matèria de contaminació acústica (Decret176/2009 de la Generalitat de Catalunya i/o ordenances municipals dels ajuntaments.)

Per exemple tipus de soroll provocat per:
– Instal·lacions com turbines, ventiladors, equips de climatització, grups electrògens, estacions transformadores, compressors frigorífics, ascensors
– Activitats com bars, restaurants, discoteques, gimnasos, sales de festa, cafeteries, teatres, esglésies, tallers en general
– Industries de qualsevol índole
– Infraestructures viaries, ferroviàries, aereoportuàries

AÏLLAMENT SOROLL AERI

allament

Per tal de determinar quin és l’aïllament acústic d’una partició tant horitzontal(forjat, coberta) com vertical (envans) és necessària una mesura d’aïllament acústic. A partir d’aquesta mesura es pot calcular quin increment d’aïllament és necessari per tal de tenir uns nivells d’immissió dins de la normativa.

En el cas de noves activitats, per a l’obtenció de la llicència d’activitats serà necessària una mesura d’aquest tipus per veure la viabilitat d’aquesta. En el cas que no compleixi s’haurà de realitzar un projecte de reforç de l’aïllament acústic.

Aquesta mesura es realitza segons la norma internacional UNE-EN ISO 140-4:1998 – “Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción: medición in situ del aislamiento a ruido aéreo entre locales” i s’avalua segons la UNE-EN ISO 717-1:1996 – “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

AÏLLAMENT SOROLL D’IMPACTE

impacte

Un dels paràmetres a tenir en compte sobretot en temes d’habitatges i d’activitats és l’anomenat soroll d’impacte, degut sobretot a sorolls provocats per arrossegament de taules i cadires, de gent ballant o de simplement del caminar.

Aquesta mesura es realitza de forma normalitzada mitjançant una màquina calibrada que genera un consecució d’impactes, seguint la norma internacional UNE-EN ISO 140-7:1999 – “Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos.” i s’avalua segons la norma UNE EN ISO 717-2:1997: “Evaluación del Aislamiento Acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2. Aislamiento al ruido de impactos”.

TEMPS DE REVERBERACIÓ I ALTRES...

ma

Per poder avaluar la qualitat acústica d’un recinte (teatres, auditoris, biblioteques, aules, menjadors, gimnasos…) s’ha de realitzar una mesura dels paràmetres acústics com: Temps de reverberació, Definició, Claredat, STI, …

A partir d’aquests paràmetres es pot realitzar un projecte de condicionament acústic per tal de millorar les qualitats acústiques i obtenir un confort considerable a l’interior del recinte.